Racekit

QUY TRÌNH NHẬN RACEKIT


Chuẩn bị email xác nhận đăng ký thành công hoặc email có mã QR

Kiểm tra thông tin

Ký biên bản miễn trừ trách nhiệm điện tử

Nhận và kiểm tra race-kit

Kiểm tra BIB tại quầy Chip-timing